Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

Anna Carapellotti

Locatie:

Amsterdam, Netherlands

Hi everyone! My name is Anna and I am passionate about helping people with chronic conditions through dance. I am based in the Netherlands on a scholarship studying the experience of dancing and performing with Parkinson's and Multiple Sclerosis. Zie hieronder voor informatie in het Nederlands.

 

The scholarship only covers my living expenses, so I am seeking additional funds to support the involvement of experts-by-experience (i.e., people living with Parkinson's and Multiple Sclerosis) as co-researchers on my project team. Funds raised will be used to reimburse them for travel or other expenses and to acknowledge their contributions to the project.

 

Why study dance?

Parkinson’s and M.S. are complex and disabling chronic conditions that negatively impact movement, albeit in very different ways. Dance - a physical, cognitive, emotional, and social experience - may benefit these groups, who often experience problems with balance, coordination, depression, and social isolation.

 

What is the aim of this project?

The aim of this project is to explore the experience of dancing and performing with Parkinson's and MS. Importantly, we aim to produce and analyze this knowledge in collaboration with experts themselves -- people living with these conditions.

 

What will be the impact?

The findings of this project will be published in scientific journals. We anticipate that the results will also provide information that can improve dance program development and practice for these groups.

 

Donation Levels

€5 or more gets you summary of the findings of this work! Check this page for an update in January 2020 and for a summary of findings in June 2020.

25 or more gives someone who is not living with Parkinson’s, MS, or Rheumatic syndromes an opportunity to take part in a dance class for these groups with Dido Mirck, DansPark docent. Includes free coffee and an opportunity to chat with Dido and Anna after the class! 

€50 or more gets you an invitation to DanceAble #3, an inclusive Holland Dance Festival performance featuring Shift Down, a piece featuring the dancers of Foundation ReDiscoverMe, and an opportunity to ask Anna questions about the project after the show!

€500 or more gets you dinner with members of the research team to discuss the project and an invitation as Anna’s guest to a private Ivy Circle rehearsal of The Nutcracker at Het National Ballet in Amsterdam on 9 December (only one available!)


If you have questions or would like more information, please contact Anna Carapellotti at [email protected]De ervaring en beleving van dansen met Parkinson en Multiple Sclerose


In mijn research project onderzoek ik de ervaring en beleving van dansen bij mensen met Parkinson en MS. Ik wil graag donaties verwerven voor de patient-onderzoekers in mijn projectteam, mensen die leven met deze chronische aandoeningen. Voor dit onderzoek is mijn samenwerking met hen cruciaal, vanwege hun expertise. Help me om deze mensen met hun onschatbare kennis te betrekken!


Hallo iedereen! Mijn naam is Anna en mijn passie is  het helpen van mensen met chronische aandoeningen door middel van dans. Ik ben in Nederland omdat ik een studiebeurs verkreeg voor mijn onderzoek, dat de ervaring van dansen en optreden met Parkinson en Multiple Sclerose bestudeert.

 

De beurs dekt alleen mijn kosten van levensonderhoud, dus ik ben op zoek naar extra fondsen om de betrokkenheid van experts-by-experience (d.w.z. mensen met Parkinson en Multiple Sclerose) te ondersteunen als co-onderzoekers in mijn projectteam. Deze fondsen zullen worden gebruikt om reis- of andere uitgaven te vergoeden aan de co-onderzoekers en om hun bijdragen aan het project te erkennen.


Waarom dans bestuderen?


Parkinson en M.S. zijn complexe en invaliderende chronische aandoeningen die de beweging negatief beïnvloeden, zij het op zeer verschillende manieren. Dans - een fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ervaring - kan ten goede komen aan mensen met deze aandoeningen, die vaak problemen ervaren met evenwicht, coördinatie, depressie en sociaal isolement.


Wat is het doel van dit project?


Het doel van dit project is om de ervaring en beleving van dansen en optreden met Parkinson en MS te verkennen. Belangrijk is dat we deze kennis willen produceren en analyseren in samenwerking met experts zelf - mensen die met deze chronische aandoeningen leven.


Wat zal de impact zijn?


De bevindingen van dit project zullen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. We verwachten dat de resultaten ook informatie zullen opleveren die de ontwikkeling en oefening van dansprogramma's voor deze groepen kunnen verbeteren.

 


Donatieniveaus


Doneert u € 5 of meer, dan krijgt u een samenvatting van de bevindingen van dit werk! Kijk op deze pagina voor een update in januari 2020 en voor een samenvatting van de bevindingen in juni 2020.

Doneert u € 25 of meer, dan heeft u een kans om deel te nemen aan een dansles voor deze groepen gegeven door Dido Mirck, DansPark docente. Inclusief gratis koffie en een mogelijkheid om na de les met Dido en Anna te chatten!

Voor € 50 of meer krijgt u een uitnodiging voor DanceAble # 3, een inclusief Holland Dance Festival-optreden met Shift Down, een stuk met de dansers van Foundation ReDiscoverMe en een gelegenheid om Anna vragen te stellen over het project na de show!

Doneert u € 500 of meer dan krijgt u een diner met leden van het onderzoeksteam om het project te bespreken en een uitnodiging als Anna's gast voor een privé Ivy Circle repetitie van The Nutcracker in Het Nationale Ballet op 9 december (slechts één beschikbaar!)


Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Anna Carapellotti via [email protected]


The Team


Anna Carapellotti is a PhD student in the School of Psychology at Queen’s University Belfast and a visiting researcher in the Department of Medical Humanities at VUmc. She was a professional ballet dancer and studied Cognitive Science at the University of Pennsylvania, which led to her interest in therapeutic dance for neurodegenerative conditions. Her research until this point has focused on investigating the benefits of dance for people living with Parkinson’s.  


Anna Carapellotti is een promovendus aan de School of Psychology aan Queen's University Belfast en een gastonderzoeker bij het Department of Medical Humanities van VUmc. Ze was een professionele balletdanseres en studeerde Cognitive Science aan de Universiteit van Pennsylvania, wat leidde tot haar interesse in therapeutische dans voor neurodegeneratieve aandoeningen. Haar onderzoek tot nu toe was gericht op het onderzoeken van de voordelen van dans voor mensen die met Parkinson leven.
Prof. Dr. Tineke Abma is a professor of Participation and Diversity at VUmc / Amsterdam UMC and the new director of Leyden Academy on Vitality and Aging. She will supervise this project. For over twenty-five years, Abma has been researching themes closely related to ageing, ethics, diversity, and art. Her work always includes the citizen and client perspectives and their active participation.


Prof. Dr. Tineke Abma is hoogleraar Participation and Diversity aan het VUmc / Amsterdam UMC en de nieuwe directeur van Leyden Academy on Vitality and Aging. Zij zal dit project begeleiden. Al meer dan vijfentwintig jaar onderzoekt Abma thema's die nauw verband houden met veroudering, ethiek, diversiteit en kunst. Haar werk omvat altijd de perspectieven van burgers en clienten en hun actieve participatie.


Hannie Meijerink is an expert-by-experience and patient researcher with Parkinson Vereniging. She discovered her love for dance and dance music after being diagnosed with Parkinson’s and she is the visionary behind the annual inclusive dance party held as a part of the Amsterdam Dance Event for people living with or without a movement disorder. 


Hannie Meijerink is expert-by-experience en patiëntonderzoeker bij de Parkinson Vereniging. Ze ontdekte haar liefde voor dans en dance muziek nadat ze de diagnose Parkinson had gekregen en ze is de visionair achter het jaarlijkse inclusieve dansfeest dat wordt gehouden als onderdeel van het Amsterdam Dance Event voor mensen die leven met of zonder een bewegingsstoornis.
Christine Gravemaker-Scott is an expert-by-experience living with Multiple Sclerosis. She discovered dance in 2015. She has since traveled (in Europe and beyond) to attend workshops and, at certain ones, has had the opportunity to share the positive effect dance has had in her life alongside one of her teachers, Andrew Greenwood. Last year, she performed a duet choreographed by Damar Lamers from Foundation ReDiscoverMe at DanceAble#2 in the Holland Dance Festival.


Christine Gravemaker-Scott is een ervaringsdeskundige die leeft met multiple sclerose. Ze ontdekte dans in 2015. Sindsdien heeft ze gereisd (in Europa en daarbuiten) om workshops bij te wonen en heeft ze in bepaalde gevallen de gelegenheid gehad om het positieve effect van dans in haar leven te delen, samen met een van haar leraren, Andrew Greenwood. Vorig jaar speelde ze een duet gechoreografeerd door Damar Lamers van Foundation ReDiscoverMe op DanceAble # 2 in het Holland Dance Festival.
Rob Hagen is an expert-by-experience who has been leading the patient researcher team as Coördinator Patiëntonderzoekers at Parkinson Vereniging for the past six years. Prior to this role, he spent 25 years working with the national government.


Rob Hagen is een ervaringsdeskundige die de afgelopen zes jaar leiding gaf aan het onderzoeksteam voor patiënten als Coördinator Patiëntonderzoekers bij de Parkinson Vereniging. Voorheen werkte hij 25 jaar bij de nationale overheid.

 

Dido Mirck is a dance instructor who works with people living with Parkinson's, Multiple Sclerosis, and Rheumatoid Arthritis. She is one of the co-founders of the new DansPark, a cooperative of dance instructors that teaches inclusive dance classes in North Holland. She danced at Stichting Danstheater VOS and is also an interpreter of Dutch Sign Language.


Dido Mirck is een dansinstructrice die werkt met mensen die leven met Parkinson, multiple sclerose en reumatoïde artritis. Ze is een van de mede-oprichters van het nieuwe DansPark, een coöperatie van dansinstructeurs die inclusieve danslessen geeft in Noord-Holland. Ze danste bij Stichting Danstheater VOS en is ook een tolk van Nederlandse Gebarentaal.


Natalie Lewin is a dance instructor who works with people living with chronic conditions, including Parkinson’s and Rheumatoid Arthritis. Prior to joining Dance for Health as an instructor, she worked in a movement group with a physiotherapeutic approach. Last year, her dance group in Nijmegen participated in the Crane Dance project, which invited dance groups around the world to create a dance inspired by origami cranes to be shown at the World Parkinson Congress.


Natalie Lewin is een dansinstructrice die werkt met mensen die leven met chronische aandoeningen, waaronder Parkinson en reumatoïde artritis. Voordat ze bij Dance for Health kwam als instructeur, werkte ze in een bewegingsgroep met een fysiotherapeutische aanpak. Vorig jaar nam haar dansgroep in Nijmegen deel aan het Crane Dance-project, dat dansgroepen over de hele wereld uitnodigde om een ​​dans geïnspireerd op origami-kranen te creëren die op het World Parkinson Congress te zien was.

Dit project onderzoekt de ervaring van dansen met Parkinson en MS. Ik werk aan fondsenwerving om mensen die met deze aandoeningen leven als onderzoekers in mijn projectteam te betrekken. Een belangrijke impact hebben door onderzoek, samenwerking en expertise is cruciaal. Help me om mensen met onschatbare kennis te betrekken!
€ 2.310 van € 2.500
92.4% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.