Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Abubakari Iddrisu

Locatie:

Damongo, Ghana

Hello, I Iddriusu Abubakari already get a lot of help from a Dutch Family, I would like to continue my studies to become a specialist in a hospital so that I can help my population. Hallo, Ik Abubakari Iddriusu krijg al veel hulp van een Ned. Fam. ik wil heel graag doorstuderen om specialist te worden in ons ziekenhuis


In connection with this bilingual page comes first the English version and below that the Dutch version!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In verband met deze tweetalige pagina komt eerst het Engelstalige en daaronder de Nederlandse versie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

Hi Everyone,

My name is Iddrisu Abubakari,

a native of Laribanga in the Savannah Region of Ghana.


I was born and raised in Laribanga within an extended family setup in my community.

Growing up in a predominantly tourism zone where the nation has the Laribanga Mystic Stone, the Laribanga Ancient Mosque and the Mole National Park,

formal education was not so much into the agenda of many families;

The reason being that, most kids (boys) find it convenient and easy to be tour guards. With this kind of environment, I still made time to get formal education.

I had my basic education in Laribanga when most of the time we hardly get teachers in all subjects.

I made it through my Junior High School BECE  regardless of the challenges from the school and family.

Surviving academic pressures alongside six children in a family where the mainstay is the peasant farming my daddy did with my mum supporting as a housewife is mostly a miracle.

But I strived hard and got through Senior High School and still had to rely on contribution from the extended family and friends (among others a Dutch Family)

to further my education to Nursing Training College where I acquired a certificate in Clinical Assistance.

At the latter part of my study in the Nursing Training, I lost my father so I had to seek for more financial assistance outside the family to enable me complete the remaining two semesters of my course.

With the knowledge I have acquired and my determination to go further in my educational life so as to also support my family and serve my community (Laribanga) to save lives in general,

I wish to continue to the highest in my Nursing Career.

In my area, a few people are able to make it to institutions such as Nursing Training Colleges, so my step is going to serve as a guiding light for many other young ones (both males

and females) to get inspired and to also endeavor to make it to their next level after their Senior High Education.

It is part of my dream to make healthcare accessible to my people and the communities around Laribanga by engaging in personal community health outreach programs especially for children

and vulnerable women.

All these will require me to complete my course first and to get the license to practice as a health professional.

My passion to make healthcare accessible to these deprived communities is borne out of my personal experiences I have had when growing up in my community where we needed to

travel as much as 15km to 20km before we can access healthcare. This saw to situations where pregnant women were carried on bicycles and motorbikes in the middle of the night to travel this much in order to seek healthcare. The situation has improved so far but not enough to meet world’s standards.

Many other pathetic examples have indeed impacted and inspired me to venture into this field so as to also contribute my bit to solving the problems.

With the above,I will need sustainable financial assistance from any philanthropists to enable me complete my program and to explore further opportunities in the field to prepare me

deliver accessible and affordable healthcare to my people especially vulnerable children and women. I have a dream to save lives and that desire to support others once I succeed. I wish to therefore solicit support from all out there.


Thank you.


Yours sincerely,


Iddrisu Abubakari


Hallo Iedereen,


Mijn naam is Iddrisu Abubakari, een inwoner van Laribanga *1 in de Savanne-regio van Ghana.


Ik ben geboren en opgegroeid in Laribanga binnen een uitgebreide familieopstelling in mijn gemeenschap. Opgegroeid in een overwegend toeristisch gebied waar de Laribanga Mystic Stone, de Laribanga Ancient Mosque en het Mole National Park aanwezig zijn. Formeel onderwijs komt zozeer niet op de agenda van veel gezinnen voor; De reden is dat de meeste kinderen (jongens) het gemakkelijk en gemakkelijk vinden om touristiche gids te worden. Gelukkig heb ik de kans gehad om formeel onderwijs te volgen. Ik heb mijn basisopleiding in Laribanga gehad, ondanks dat we nauwelijks docenten in alle vakken krijgen. Ik ben door mijn Junior High School BECE heengekomen, ongeacht de uitdagingen van school en familie. Survivallen in een gezin met zes kinderen waar de enige inkomstenbron de landbouw is die mijn vader met onze familie deed en samen met mijn moeder het gezin runde, is nog steeds een wonder. Maar ik heb hard gestudeerd en ben naar Senior High School gegaan. Gelukkig kon ik steeds rekenen op de bijdragen van de uitgebreide familie en vrienden (o.a. een Nederlandse Familie) om mijn opleiding aan de Nursing Training College verder te zetten, waar ik een certificaat in Clinical Assistance verwierf. Bij het laatste deel van mijn studie in de verpleegopleiding kreeg mijn vader een ongeval en door de hoge operatie kosten die wij niet konden betalen is hij helaas overleden Daardoor liepen de inkomsten voor ons gezin terug en dus moet ik buiten het gezin financiële hulp gaan zoeken om de resterende twee semesters van mijn studie te kunnen voltooien. Met de kennis die ik heb opgedaan en mijn vastberadenheid om verder te gaan in mijn educatieve leven om ook mijn familie te ondersteunen en mijn gemeenschap (Laribanga) te dienen om levens in het algemeen te redden, wil ik doorgaan met het hoogste in mijn verpleegcarrière. In mijn omgeving zijn een paar mensen in staat om instellingen zoals Nursing Training Colleges te bereiken, dus mijn stap zal dienen als een leidraad voor vele andere jongeren (zowel mannen als vrouwen) om geïnspireerd te raken en ook te streven naar haal het naar hun volgende niveau na hun Senior High Education. Ook hoop ik over 3 jaar gebruik te kunnen maken van de MUSTANGH Foundation die ons ziekenhuis ondersteund vanuit Nederland. Het is een deel van mijn droom om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor mijn mensen en de gemeenschappen rond Laribanga door deel te nemen aan persoonlijke gemeenschapsgezondheidsbevorderingsprogramma's speciaal voor kinderen en kwetsbare vrouwen. Maar zeker niet te vergeten een situatie die zich bij mijn vader voordeed, wat onnodig overlijden tot gevolg had. Voor al deze zaken moet ik eerst mijn cursus afronden en de licentie krijgen om als gezondheidswerker te kunnen oefenen. Mijn passie om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor deze kansarme gemeenschappen komt voort uit mijn persoonlijke ervaringen die ik heb gehad toen ik opgroeide in mijn gemeenschap, waar we 15 tot 20 km moesten reizen voordat we toegang tot gezondheidszorg konden krijgen. Dit zorgde voor situaties waarin zwangere vrouwen midden in de nacht op fietsen en motorfietsen werden vervoerd om zo veel te reizen om gezondheidszorg te zoeken. De situatie is tot nu toe verbeterd, maar niet genoeg om te voldoen aan de normen van de wereld. Vele andere pathetische voorbeelden hebben inderdaad invloed op me gehad en hebben me geïnspireerd om me op dit gebied te wagen om ook mijn steentje bij te dragen aan het oplossen van de problemen. Met het bovenstaande heb ik duurzame financiële hulp nodig van alle filantropen om mij in staat te stellen mijn programma af te ronden en verdere mogelijkheden in het veld te verkennen om me voor te bereiden op toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor mijn mensen. Ik heb een droom om levens te redden en dat verlangen om anderen te ondersteunen zodra ik succes heb. Ik wil daarom de steun van iedereen daar vragen. Dank je. Hoogachtend, Iddrisu Abubakari


€ 435 van € 3.500
12.4% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.