Maatschappij   

Aangemaakt door :

Wendy Peper

Locatie:

, Portugal

De toekomst van kinderen ligt in hun kwaliteiten en talenten. Er zijn mensen nodig die kinderen weer vanuit hun kwaliteiten gaan zien, ook zij die een stempel hebben gekregen. Dat geeft hen het zelfvertrouwen terug dat zij ooit zijn kwijtgeraakt. Wij bieden deze kinderen nieuwe kansen! English translation below!


English translation below!


‘ Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat,

moet je van mijn beperkingen afblijven’.

Bron: Emiel van Doorn


Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van kinderen, zien we dat ieder kind dat op geheel eigen wijze doet. Daarom is het op zijn minst bijzonder te noemen dat we kinderen wel allemaal beoordelen aan de hand van één vastgestelde norm. Wat we in Nederland steeds meer zien gebeuren is dat we almaar vroeger beginnen met het afnemen van toetsen, om zo de ontwikkeling van kinderen in de gaten te kunnen houden. Dat is in sommige gevallen ook helemaal prima. Toch zien we ook dat steeds méér kinderen niet meer voldoen aan die norm. Met als gevolg dat zij nog meer onder het vergrootglas worden gelegd om uit te zoeken wat er aan hen mankeert. Tegenwoordig is er met heel veel kinderen ‘iets’ mis en krijgen steeds meer kinderen een label.


Wij zijn  geen tegenstanders van onderzoeken waarmee er een diagnose gesteld kan worden. Voor heel veel ouders, opvoeders en begeleiders kan het een verademing zijn om precies te weten wat er met hun kind aan de hand is. Waar we wel moeite mee hebben is dat er, na het stellen van een diagnose, hoofdzakelijk nog wordt gekeken naar de beperking zelf. En daarbij wordt er steeds minder aandacht besteed aan de kwaliteiten en talenten die het kind nog meer bezit. Het kind gaat zichzelf als ‘een probleem’ zien. De beperking wordt zo uitvergroot dat het kind heel duidelijk voelt: ik pas niet in deze maatschappij zoals ik ben.Ik ben niet goed genoeg. Dat knaagt aan zijn zelfbeeld en zijn zelfvertrouwen.


Mediërend leren

Binnen het concept Mediërend leren gaan we uit van de kwaliteiten en talenten van kinderen. Door aan te sluiten bij hetgeen het kind wèl kan en op zoek te gaan naar de zone van de naaste ontwikkeling, kunnen we het kind aan de hand nemen en het de juiste (denk) vaardigheden aanleren om grip te krijgen op zijn beperkingen. In dat geval staat niet de beperking, maar het kind centraal. En dat heeft weer tot gevolg dat het kind zich gezien voelt en vertrouwen krijgt in zijn/haar eigen mogelijkheden.


Wat wij gaan aanbieden, is een plek waar wij kinderen, en hun ouders, gaan begeleiden vanuit het concept Mediërend leren, in combinatie met een kleinschalige boerderij.

Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een omgeving waar zij zich veilig en gezien voelen. Maar ook binnen activiteiten die aansluiten bij hun enthousiasme en interesse. Wij willen kinderen niet opnieuw laten aansluiten bij een volgende methodische aanpak, maar doormiddel van passende activiteiten aansluiten bij hen.

Mediërend leren doe je niet per definitie aan tafel. Maar juist ook in alledaagse bezigheden. Zo kunnen we het kind bijvoorbeeld nieuwe denkvaardigheden aanleren tijdens het handmatig melken van een koe of een geit. En tijdens de verwerking van de melk tot een product.


Uniek

Waar wij uniek in zijn is:

  • Kinderen krijgen intensieve begeleiding, een aantal dagen achter elkaar. Dat geeft sneller resultaat. ( Verandering)
  • Ouders worden meegenomen in het proces zodat zij zelf óók actief aan het werk kunnen met hun kind.
  • We werken niet alleen aan tafel maar vooral in veel leuke activiteiten.
  • Kinderen en ouders zullen het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn, ondanks dat ze heel hard aan hun ontwikkeling werken.
  • Wij ontvangen kinderen en hun ouders op een unieke plek in Portugal, daardoor combineren we ontwikkeling met een ontspannen verblijf.
  • Wij bieden ook nog begeleiding aan ná vertrek.
  • Kinderen zullen met plezier aan het werk zijn!


En dat is iets heel anders dan verplicht wekelijks een uur extra begeleiding  krijgen.


 

Wij kunnen per direct aan de slag. We hebben al een fantastische locatie op het oog!


Met uw donatie kunnen wij een locatie en de benodigde faciliteiten realiseren die het mogelijk maken om met kinderen en hun ouders aan het werk te gaan.Wij schenken ook iets terug!

Als dank voor uw hulp bieden wij  u, bij een donatie van € 15,- of meer een gratis E-book aan.

Daarin vertellen wij uitvoerig wat ons ertoe gebracht heeft om voor de volledige vrijheid te kiezen in het belang van onze eigen kinderen. Waarom we uit Nederland zijn weggegaan en alles hebben achtergelaten. Hoe we ons hebben losgemaakt van het systeem en de etiketten en hoe wij voor de kwaliteiten van onze kinderen en onszelf zijn gegaan. Maar ook wat het ons gebracht heeft.

( Wij kunnen u het boek na uw donatie toesturen wanneer u zich vrijblijvend inschrijft op onze nieuwsbrief: www.vrijevogels.blog. Daar zullen we u ook op de hoogte houden van dit project.)


Nodig voor dit project:

Crowdfunding: € 90.000,-

Eigen inbreng : € 25.000,-


Iedere bijdrage is welkom.

Help ons ook door dit bericht te verspreiden in uw familie, vrienden en kennissenkring.


Laten we samen kinderen helpen die gebukt gaan onder het stempel dat ze hebben gekregen.

Dank u wel.


Translation

When we look at the development of children, we see that every child does it in its own way. That is why it is at least special to mention that we all judge children on the basis of one established standard. What we are seeing more and more happening in the Netherlands is that we are increasingly starting to take tests in order to keep an eye on the development of children. In some cases that is also completely fine. Yet we also see that more and more children no longer meet that standard. As a result, they are placed even more under the magnifying glass to find out what is wrong with them. Nowadays there is "something" wrong with a lot of children and more and more children are getting a label.


We are not opponents of investigations with which a diagnosis can be made. For many parents, educators and caregivers it can be a relief to know exactly what is going on with their child. What we do have difficulty with is that, after making a diagnosis, we mainly look at the disability itself. And thereby less and less attention is paid to the qualities and talents that the child possesses even more. The child will see itself as "a problem." The limitation is magnified so that the child feels very clearly: I am not in this society as I am. I am not good enough. That gnaws at his self-image and his self-confidence.


Mediating learning

Within the concept of Mediating Learning, we start from the qualities and talents of children. By aligning with what the child can do and by looking for the zone of neighboring development, we can take the child by the hand and teach him the correct (thinking) skills to get a grip on his limitations. In that case, the focus is not on the restriction, but on the child. And that has the consequence that the child feels seen and gets confidence in his / her own possibilities.


What we are going to offer is a place where we will guide children, and their parents, from the concept of Mediating Learning, in combination with a small-scale farm.

We believe that children develop best in an environment where they feel safe and seen. But also within activities that match their enthusiasm and interest. We do not want children to re-connect with the next methodical approach, but to connect with them through appropriate activities.

Learning by definition does not necessarily take place at the table. But also in everyday activities. For example, we can teach the child new thinking skills while manually milking a cow or goat. And during the processing of the milk into a product.


Unique

What we are unique in is:

Children receive intensive supervision, a number of days in a row. That gives faster results. (Change)

Parents are included in the process so that they themselves can also actively work with their child.

We not only work at the table but especially in many fun activities.

Children and parents will feel that they are on vacation, even though they are working very hard on their development.

We receive children and their parents in a unique place in Portugal, so we combine development with a relaxing stay.

We also offer guidance after departure.

Children will enjoy working!


And that is something completely different from being required to receive an extra hour of supervision each week.We can start immediately. We already have a fantastic location in mind!


With your donation we can realize a location and the necessary facilities that make it possible to work with children and their parents.

Needed for this project:

Crowdfunding: € 90.000,-

Own contribution: € 25.000,-


Every contribution is welcome.

Help us also by spreading this message to your family, friends and acquaintances.


Let us help children who suffer from the stamp they have received.

Thank you.

€ 570 van € 90.000
0.6% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.