Aangemaakt door :

Stichting de Upside van Down

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Verbonden aan:

Motivatie

Stich­ting De Ups­i­de van Down wil dat men­sen met Down­syn­droom mogen mee­doen in de maat­schap­pij. Dat zij kan­sen krij­gen en beoor­deeld wor­den op hun indi­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten en niet bij voor­baat wor­den uit­ge­slo­ten op basis van ver­ou­der­de denk­beel­den en voor­oor­de­len. Een eer­ste ver­eis­te daar­voor is een reële beeld­vor­ming over wat Down­syn­droom is en over wat het bete­kent om met Down­syn­droom te leven. De Ups­i­de van Down heeft als mis­sie die beeld­vor­ming rea­lis­tisch en vooral compleet neer te zet­ten. Dat doen we door de organisatie van events, het geven van les en lezingen, het uitbrengen van magazine Touchdown en nog veel meer projecten waarbij we mensen met en zonder Down met elkaar in contact brengen. Want mensen met Downsyndroom hebben de zelfde dromen en verwachtingen, talenten en twijfels als iedereen.

 

Ande­re tij­den

De laat­ste jaren is er niet alleen medisch gro­te voor­uit­gang geboekt, maar is ook de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren met Down­syn­droom sterk ver­be­terd door pro­gram­ma's als ear­ly inter­ven­ti­on. Hier­door zijn er min­der gezond­heids­pro­ble­men, is de levens­ver­wach­ting van men­sen met Down­syn­droom sig­ni­fi­cant geste­gen en is de kwa­li­teit van leven enorm toe­ge­no­men. Veel men­sen met Down­syn­droom ron­den oplei­din­gen af en vin­den sta­ges en werk­plek­ken in de "nor­ma­le" maat­schap­pij. Ze worden verliefd, zoeken een plek om te wonen en willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Er is een nieuwe generatie mensen met Down opgegroeid, die klaar is om een rol te spelen in onze samenleving, net als hun leeftijdsgenoten.

Natuurlijk gaat niet iedereen met Downsyndroom (semi) zelfstandig wonen en werken. Maar de groep is verassend groot. En ook degenen die zich anders ontwikkelen kunnen absoluut een rol spelen in onze samenleving. Ook zij hebben hun eigen talent. En kunnen ons misschien iets leren over leven in het moment, empathie en doorzetten. Ze leren ons dat het leven niet maakbaar is. Een waardevolle les in onze snelle materiele wereld.


Onbekend maakt onbemind

Met jouw donatie kunnen wij iedereen laten kennismaken met de wereld van mensen met een beperking. Laten zien dat er meer hetzelfde is als "anders". Afrekenen met vooroordelen. We horen van ouders en bijvoorbeeld docenten vaak de opmerking: "Als ik dit allemaal eerder had geweten, had ik me veel minder zorgen gemaakt." Van werkgevers: "Door het werkplezier van onze verstandelijk beperkte collega’s realiseerden we ons weer op wat voor prachtplek we werken! Dat veranderde de sfeer binnen de hele organisatie!”


Een inclusieve maatschappij is wat ons betreft een mooiere maatschappij. Met begrip voor elkaar kunnen we dat realiseren. Onze projecten zorgen voor dat begrip. Help je ons daarbij? Kijk voor een idee van onze projecten op www.deupsidevandown.nl www.touchdownmagazine.nl en www.incawards.nl


Elke euro goed besteed!

Wij hebben als stichting de ANBI status. En daarnaast ook een Erkenning van het CBF, Toezichthouder Goede doelen. Daar zijn we heel trots op want dat betekent dat we voldoen aan strenge normen en onze donaties écht besteden aan de doelgroep. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro,

verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

€ 520

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.