Algemene voorwaarden

Dit is om de rechten en verantwoordelijkheden te omschrijven van iedereen die de website gebruikt.

Aanmeldvoorwaarden Whydonate

Deze Aanmeldvoorwaarden zijn van toepassing op de Doelen die zichtbaar willen worden op het platform van Whydonate om op die manier donaties te werven.

Om het aanmeldproces zo eenvoudig mogelijk en daarmee kostenbesparend te houden, wordt een overeenkomst gesloten tussen Whydonate en het Doel. Indien je namens het Doel geen overeenkomst wenst aan te gaan, vragen wij je niet verder te gaan met het aanmeldproces en geen gegevens in te vullen op het Platform.

Indien het Doel akkoord gaat met deze Aanmeldvoorwaarden gaat Whydonate ervan uit dat het Doel op de hoogte is van de rechten en plichten zoals vermeldt in deze Aanmeldvoorwaarden.

Deze Aanmeldvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Whydonate, behoudens jegens het Doel gedurende een overeenkomst. De onderhavige versie is opgemaakt d.d. 22-04-2020.​

 • Definities

1.1 Whydonate; Stichting Whydonate, statutair gevestigd te Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A, 1066VH, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58490280, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Doornenbal, de heer D.O.L.S. Boham en de heer N.M. Corver.

1.2 Doel: Elke charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon zonder winstoogmerk (zijnde: (sport)vereniging, stichting), individu met een maatschappelijk doel, die gebruik wil maken van de diensten van Whydonate, teneinde giften te ontvangen van donateurs.

1.3 Gebruiker: Donateur die door middel van het gebruik van het Platform van Whydonate aan een Doel kunnen doneren.

1.4 Platform: De Whydonate software applicatie en website te vinden op https://whydonate.nl, https://whydonate.nl, https://whydonate.de, https://whydonate.be en https://whydonate.fr.

1.5 Extern betalingssysteem: het externe betalingssysteem van Mollie. Informatie en algemene voorwaarden van Mollie zijn te vinden op https://www.mollie.com.

 • Aanmeldprocedure

2.1 Whydonate maakt het voor Doelen mogelijk om via het Platform online zichtbaar en vindbaar te worden en op een gemakkelijke wijze donaties te werven.

2.2 Om gebruik te maken van het Platform en de diensten van Whydonate, dient het Doel zich aan te melden op het platform. Indien het Doel zich heeft aangemeld en akkoord is gegaan met de Aanmeldvoorwaarden, komt er een overeenkomst tot stand. Na de aanmelding wordt het Doel geverifieerd door Whydonate.

2.3 Het Doel is verplicht om in het aanmeldproces gevraagde informatie volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat het Doel zich met succes heeft aangemeld via de website, ontvangt het Doel een e-mail ter verificatie.

2.4 Whydonate bepaalt naar eigen inzicht of het aangemelde Doel voldoet aan de eisen die Whydonate stelt en is vrij om de aanmelding af te wijzen en de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden.

2.5 Indien het Doel niet akkoord gaat met deze wijze van overeenkomst, dient zij dit onverwijld en ondubbelzinnig schriftelijk kenbaar te maken aan Whydonate.

 • Duur overeenkomst

3.1 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op het moment dat Whydonate schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft dat de aanmelding voltooid is en er een overeenkomst tot stand is gekomen.

​3.2 De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, onmiddellijk  worden beëindigd.

 • Rechten en plichten Whydonate

4.1 Whydonate zal zich te allen tijde verbinden aan toepasselijke wet en regelgeving in het kader van fondsenwerving, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van haar mag worden verwacht.

4.2 Whydonate zal zo spoedig mogelijk na aanmelding het Doel inrichten op het Platform. Het inrichten van het Platform zal geschieden op grond van de aangeleverde informatie door het Doel.

4.3 Whydonate zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van het Doel verrichten, maar is daarbij niet gehouden aanwijzingen van het Doel betreffende de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde op te volgen.

4.4 Whydonate heeft het recht de aangeleverde informatie te wijzigen of aan te passen indien dat de toegankelijkheid en/of kwaliteit van het Platform ten goede komt.

​4.5 Whydonate behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Whydonate. Whydonate zal een dergelijke buitengebruikstelling in beginsel buiten kantooruren om laten plaatsvinden en het Doel tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Whydonate is nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 • Rechten en plichten van het Doel

5.1 Uitsluitend een statutair en wettelijk bevoegd of gevolmachtigd persoon is bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Indien het Doel geen rechtspersoon, maar een natuurlijk persoon is, is uitsluitend die persoon zelf bevoegd zich aan te melden bij Whydonate. Indien de vertegenwoordiger van het Doel niet rechtsgeldig het Doel heeft vertegenwoordigd, is degene jegens Whydonate aansprakelijk voor eventuele schade.

5.2 Het Doel is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de door Whydonate verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Indien de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Doel door een derde zijn verkregen en dit niet aan Whydonate te wijten is, is Whydonate niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Bij het vermoeden van misbruik van het account zal het Doel zo spoedig mogelijk Whydonate op de hoogte stellen.

5.3 . Bestanden, gegevens en/of materialen die het Doel op het platform plaatst of aanlevert aan Whydonate maken geen inbreuk op rechten van derden, in bijzonder rechten van intellectuele eigendom en/of privacy. Ook is er geen toestemming nodig of licentie vereist van het Doel of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op het Platform.

5.4 De overeenkomst zal worden uitgevoerd op grond van de door het Doel ingevulde informatie. Het Doel staat in voor de authenticiteit, juistheid en kwaliteit van de door hem verstrekte informatie.

5.5 Het Doel zal zich te allen tijde verbinden aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving die omtrent Doelen en fondsenwerving van toepassing is.

5.6 Het Doel verplicht zich alle ontvangsten verkregen uit de werkzaamheden van Whydonate te besteden zoals dit in haar statuten, reglementen of persoonlijke omschrijving is vastgelegd.

​5.7 Indien het Doel niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel, zal dit nimmer tot een tekortkoming van Whydonate kunnen leiden en kan Whydonate nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de tekortkoming. 

 • Ontvangen donaties

6.1 De donaties zullen worden uitgevoerd door een Externe betalingsverwerker (Mollie Payments). De kosten voor gebruik van het betalingssysteem zijn 1,9% + €0,25 per transactie.

6.2 Whydonate rekent 0% platformkosten, tenzij de gebruiker er voor kiest om de ‘fooi optie’ van het donatieformulier te verwijderen. In dat geval rekent Whydonate 3% platformkosten van het initieel gedoneerde bedrag zonder aftrek van betaalverwerkingskosten, ter vergoeding van de geleverde diensten en gebruik van het Platform.

6.3 Ontvangen donaties worden maandelijks rond de 15e dag van de eerstvolgende kalendermaand uitgekeerd aan het Doel. Bijvoorbeeld: donaties die hebben plaatsgevonden in april worden rond 15 mei uitbetaald.

6.4 Het Doel kan alle transacties inzien in het Whydonate account, teneinde de juistheid van de uitkering na te gaan.

6.5 Indien een incasso van een donatie gestorneerd wordt of anderszins niet kan worden verkregen, maar reeds is uitbetaald aan het Doel, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitkering van Whydonate aan het Doel. Indien verrekening niet mogelijk is zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering bij het Doel in rekening worden gebracht middels een automatische incasso.

6.6 De kosten van een stornering van een donatie bedragen € 1,85 per stornering.

6.7 Indien blijkt dat een uitkering door Whydonate zonder rechtsgrond is verricht, dan is deze betaling onmiddellijk opeisbaar door Whydonate en is het Doel gehouden het bedrag op eerste aanzegging terug te storten.

6.8 Whydonate is bevoegd zonder opgaaf van redenen een ander betalingssysteem te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan. Whydonate zal het Doel hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

​6.9 Whydonate is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van het externe betalingssysteem.

 • Persoonsgegevens en Privacy

7.1 Indien een Doel wordt aangemaakt op het Platform, dan vragen wij je tijdens het aanmeldproces om een aantal (persoons)gegevens in te voeren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens van de gemachtigde of de persoonsgegevens van het Doel zelf, indien het om een natuurlijk persoon gaat.

7.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, hebben wij nodig om de overeenkomst met het Doel op een juiste manier uitvoeren. Wij vragen je om gegevens in te voeren die wij nodig hebben om het Doel aan te melden en onze dienst uit te voeren.

7.3 Whydonate respecteert de privacy van Doelen en donateurs. Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanmelding van het Doel worden vertrouwelijk wordt behandeld en alleen gedeeld met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld onze Externe betalingsprovider). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt.

7.4 Namen van donateurs zijn zichtbaar voor Doelen, tenzij een donateur een anonieme donatie heeft gedaan. Als ontvanger van deze persoonsgegevens, wordt het Doel aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Doel garandeert dat het op een verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de AVG omgaat met aan hen beschikbaar gestelde persoonsgegevens (voorletters en achternaam). Beschikbaar gestelde persoonsgegevens mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

7.5 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je in ons aparte privacy- en cookiebeleid.

 • Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten die partijen wederzijds in het kader van uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stellen, blijven berusten bij de eigenaar of bij de derde van wie eigenaar het recht heeft verkregen.

8.2 Beide partijen verlenen hierbij aan elkaar uitsluitend een gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks expliciet anders of afwijkend is bepaald.

8.3 Het gebruiksrecht houdt onder meer in dat Gebruikers van het Platform de mogelijkheid hebben intellectuele eigendommen van het Doel te kunnen tonen via social media kanalen.

8.4 Whydonate is bevoegd beeldmerken van het Doel aan te passen indien dit de kwaliteit en bruikbaarheid van de beeldmerken ten goede komt.

​8.5 Het Doel verleent aan Whydonate het recht om het beeldmerk van het Doel als aangeslotene van Whydonate te tonen op het Platform.

8.6 Het Doel vrijwaart Whydonate voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door het Doel op het Platform geplaatste of aan Whydonate verstrekte bestanden, gegevens en/of materialen.

 • Garanties

9.1 Gebreken in/aan de programmatuur welke door het Doel of derden aan Whydonate worden gemeld na de aanvang van werkzaamheden van Whydonate zullen naar diens keuze, ofwel kosteloos worden gewijzigd, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan het Doel valt toe te rekenen.

​9.2 Voor het Platform geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

9.3 Donaties van Gebruikers die via het Platform aan het Doel worden gedoneerd, komen binnen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Mollie. Om de uitbetaling aan het Doel te kunnen garanderen, worden de donaties vanaf een aparte derdengelden rekening en een aparte entiteit uitbetaald aan het doel. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement kan door de schuldeisers geen aanspraak worden gedaan op de uit te betalen Donaties.

 • Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Whydonate tegenover het Doel, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de door het Doel aan Whydonate betaalde vergoedingen uit hoofde van artikel 7.3.

10.2 Het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan het Doel is toe te rekenen.

10.3 Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Whydonate beperkt tot de directe schade van het Doel.

10.4 Whydonate is nimmer aansprakelijk voor schade (waaronder het mislopen van inkomsten door het Doel) die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van het Platform of onderdelen van het Platform die derving van inkomsten van het Doel tot gevolg hebben.

10.5 Whydonate heeft te allen tijde recht indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

​10.6 De aansprakelijkheidsbeperking in deze titel is niet van toepassing in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Whydonate.

 • Overmacht

11.1 Zowel het Doel als Whydonate zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

11.2 Onder overmacht vallen onder meer situaties, waarbij er sprake is van onderbrekingen en/of blokkeringen van de toegang tot het Platform als gevolg van technische storingen in de data, communicatie, handelingen van andere Gebruikers dan wel situaties van niet nakoming, die voortvloeien uit handelingen of nalaten van het Doel.

 • Geheimhouding

12.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

​12.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

 • Niet-nakoming

13.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het Doel, heeft Whydonate het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere partij schadeplichtig is.

​13.2 Indien een der partijen niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, is die partij onmiddellijk in verzuim en is de andere partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende partij en zonder dat de ontbindende partij schadeplichtig is.

13.3 In geval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 2 of lid 3 zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

13.4 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:

 1. a) openstaande betalingen;
 2. b) geheimhouding;
 3. c) privacy;
 4. d) intellectuele eigendomsrechten;
 5. e) aansprakelijkheid.

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als partijen op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kunnen maken.

 • Slotbepalingen

14.1 Op deze overeenkomst en Aanmeldvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil ontstaat, spannen beide partijen zich in om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, naar de keuze van Whydonate, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem of Amsterdam, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

14.2 Whydonate mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits hij ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als het Doel en onverlet de onverkorte handhaving van contractuele verplichtingen van Whydonate jegens de het Doel.

14.3 Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze in onderlinge overeenstemming en op schriftelijke wijze zijn vastgelegd. De overige bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden behouden hun volle werking.

14.4 Indien een bepaling uit de gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Aanmeldvoorwaarden aan. Whydonate zal het nietige, dan wel ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het nietige of ongeldige gedeelte.

14.5 In geval van verkoop, overdracht of fusie mag Whydonate haar rechten en verplichtingen uit deze Aanmeldvoorwaarden overdragen aan een derde. Het Doel wordt hiervan op de hoogte gesteld.

​14.6 Alle bedragen genoemd in deze Aanmeldvoorwaarden zijn onder voorbehoud van toekomstige prijsveranderingen.

14.7 Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt gedaan.